STATUT FUNDACJI

Fundacja Linka

TEKST JEDNOLITY z dn. 12.11.2020 r.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Linka ustanowiona przez: Aleksandrę Skraburską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Anną Tota, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów, działania mogą również obejmować teren poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest Swarzędz.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§4

Ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§5

 1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

 

§6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, a także powoływać spółki.
 2. Fundacja może przystępować do spółek, innych fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.

 

§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Linka” w Swarzędzu.

 

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§9

 1. Fundacja została powołana w celu:
  1. kompleksowego wspierania rodzin w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością lub dysfunkcyjna oraz ich otoczenia,
  2. podejmowania działań zmierzających do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami lub dysfunkcyjnych, tworzenia warunków do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, działania na rzecz ochrony ich zdrowia oraz włączania w te działania ich rodzin i najbliższego otoczenia,
  3. organizowania, promowania i wspierania wszelkiej działalności diagnostycznej i terapeutycznej rodzin z osobą z niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami,
  4. organizowania, promowania i wspierania wszelkiej działalności edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub dysfunkcyjnej,
  5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
  7. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  9. prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie terapii oraz rozpowszechnianie tej wiedzy we wszystkich dostępnych formach, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, konferencji oraz sympozjów naukowych,
  10. wspierania i prowadzenia pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także prowadzenia działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  11. prowadzenia działalności w oparciu o zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.
 3. Fundacja świadczy usługi w interesie ogólnym.
 4. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
 5. Zarządzanie Fundacją odbywa się na zasadach demokratycznych. Zarząd może powoływać organ opiniodawczo-doradczy przy Fundacji składający się ze specjalistów w danej dziedzinie lub inne ciało konsultacyjno–doradcze z udziałem pracowników Fundacji lub innych interesariuszy; zasady ich działania oraz skład osobowy ustala Zarząd.

 

§10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. prowadzenie placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub dysfunkcyjnej;
 3. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej i sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami lub dysfunkcyjnych oraz ich rodzin i otoczenia;
 4. stałą i czasową opiekę nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami lub dysfunkcyjnymi;
 5. prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie w stosunku do osób z niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami i ich otoczenia;
 6. organizację, promowanie i wspieranie przedsięwzięć społeczno-gospodarczych, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju osobistego, poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, przejrzystości struktur życia publicznego, budowy partnerstwa międzysektorowego, rozwijania społeczności lokalnych, w tym na obszarach wiejskich, i budowy społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w zakresie niepełnosprawności;
 7. organizację wypoczynku, rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży, w szczególności dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami oraz ich otoczenia;
 8. prowadzenie programów i projektów;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej;
 10. organizację i prowadzenie poradnictwa, w szczególności dla rodzin z osobami z niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami i ich otoczenia;
 11. organizację i promowanie wolontariatu dla osób zainteresowanych celami Fundacji;
 12. organizowanie wymian, wyjazdów, spotkań, seminariów międzynarodowych;
 13. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, fundacjami i innymi formacjami społecznymi;
 14. organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak np. koncerty, wystawy, pokazy filmowe i teatralne;
 15. organizowanie, inicjowanie i finansowanie przedsięwzięć charytatywnych i integracyjnych.
 16. współpracę z organami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami funkcjonującymi w obszarze celów statutowych Fundacji;
 17. pozyskiwanie środków finansowych na działania związane z realizacja celów statutowych Fundacji;
 18. prowadzenie działalności obsługowej i administracyjnej Fundacji w związku z realizacją jej celów statutowych;
 19. inne działania pozwalające realizować cele statutowe Fundacji.

 

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§12

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§15

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. subwencji i/lub dotacji osób trzecich,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
 7. dochodów z praw majątkowych nabytych w toku działalności;
 8. majątku własnego Fundacji;
 9. przychodów z działalności odpłatnej;
 10. dochodów z działalności gospodarczej, w przypadku jej podjęcia przez Fundację;
 11. innych działań prawem dopuszczalnych.
 12. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych.
 13. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, zastrzeżeniem §9 ust. 4 i 5.

 

§16

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§18

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

 

§19

 1. Obligatoryjnym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundator może powołać Radę Fundacji (dalej zwaną Radą).
 3. Fundator może być członkiem Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. W takim przypadku powołuje siebie w skład Rady lub Zarządu.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznaniu, wysokości i limitach wynagrodzeń.
 6. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

 

RADA FUNDACJI

 

§20

 1. W przypadku powołania Rady przez Fundatora, Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Do chwili powołania Rady Fundacji lub w przypadku jej nie powołania jej kompetencje, w tym także kompetencje Przewodniczącego Rady, przysługuje Fundatorowi, który podejmuje działania, co do których statut przewiduje inicjatywę oraz kompetencje dla Rady.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób, powołanych przez Fundatora.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady.
 5. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili.
 6. Rezygnacja z członkostwa w Radzie następuję na skutek pisemnej rezygnacji złożonej Fundatorowi.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
 9. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
 10. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 11. otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§21

 1. Do Rady Fundacji należy:
 2. a) kontrola nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 3. b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 5. d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 6. e) wybór członków Zarządu, za wyjątkiem członków pierwszego składu Zarządu,
 7. f) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 8. g) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
 9. h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 10. i) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji,
 11. j) podejmowanie uchwał o przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia oraz ustalanie jego wysokości.

 

 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 2. a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 3. b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§22

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

 

§23

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 

§24

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

 

§25

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 

§26

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§27

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób.
 2. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
 3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatora.
 6. Rezygnacja z członkostwa z Zarządzie następuje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej Fundatorowi.

 

§28

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora.
 2. Fundatorom przysługuje prawo powołania i odwołania Honorowego Prezesa Fundacji.

 

§29

Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesów.

 

§30

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji lub jeśli Rada nie została powołana – przez Fundatora.

 

 

 

§31

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy;
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 4. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
 5. podejmuje decyzje o przyjęciu subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz ustala wysokość limitów na wynagrodzenia kadry zarządzającej, z zastrzeżeniem §19 ust. 5 Statutu;
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych;
 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych;
 9. występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji;
 10. powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów;
 11. podejmuje decyzje związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację;
 12. podejmowanie decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
 13. może powołać ciało konsultacyjno-doradcze zgodnie z 9 ust. 6, składające się z pracowników lub innych interesariuszy oraz uchwala regulamin jego funkcjonowania;
 14. może powołać i rozwiązać inne ciała konsultacyjne oraz doradcze.

 

§32

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

§33

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

 

§34

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać́ poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

§35

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu a umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

 

§36

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji lub jeśli Rada nie została powołana – za zgodą Fundatora.
 2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
 3. Zarząd (z zastrzeżeniem ust 1 niniejszego §) może ustalić limity wynagrodzeń kadry zarządzającej Fundacją i pozostałej kadry Fundacji. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej nie mogą przekroczyć wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§37

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, w zakresie w załączniku do niniejszego statutu.
 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. Prowadząc działalność gospodarczą Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy fundatorów, członków zarządu lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja jako przedsiębiorstwo.
 3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 7. Celem prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w niniejszym § jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób (w tym w szczególności osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) w wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób. Poziom zatrudnienia osób, o których mowa w zd. 1 niniejszego punktu określi Zarząd Fundacji dążąc do zachowania proporcji w zatrudnieniu wynikających z aktualnej definicji przedsiębiorstwa społecznego.
 8. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na prowadzenie tej działalności z funduszu założycielskiego wyniesie 1.000,00 zł.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

 

§38

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu, w tym celów, podejmuje Rada Fundacji, w trybie §24 niniejszego statutu.
 2. Zarząd może zwrócić się do Rady z wnioskiem o dokonanie zmiany w statucie, ostateczną decyzję co do uwzględnienia wniosku podejmuje Rada.

 

 

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§39

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidacja Fundacji wymaga Uchwały Rady Fundacji, podejmowanej w trybie §24 niniejszego statutu.
 3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w statucie. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§40

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, w trybie §24 niniejszego statutu.

 

§41

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, ewidencję księgową i dokumentację kadrowo-płacową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§42

Statut Fundacji brzmieniu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.